سوره تكاثر (۱۰۲)

مكى و شامل هشت آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


زياده‏طلبى نسبت به يكديگر شما را تا هنگام مرگ سرگرم ساخته تا اين‏كه سراغ قبرها رفتيد.(۱ و ۲)
اين‏طور نيست كه فكر مى‏كنيد، خواهيد دانست.(۳)

بعد هم بدانيد كه اين‏طور نيست كه فكر مى‏كنيد، خواهيد دانست.(۴)

اين‏طور كه فكر مى‏كنيد نيست، اگر به علم يقين (بدون كوچك‏ترين شكى) بدانيد، جهنم را حتماً مى‏بينيد.(۵ و ۶)

بعد آن را به چشم يقين (بدون ترديد) مى‏بينيد.(۷)

بعد در آن روز درباره نعمت‏هايى كه به شما داده شده بود از شما مى‏پرسند.(۸)