سوره عصر (۱۰۳)

مكى و شامل سه آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


قسم به عصر (زمان) كه انسان حتماً در ضرر است.(۱ و ۲)

مگر افرادى كه ايمان آورده و كار درست بكنند و يكديگر را به طرفدارى از حق توصيه كنند و صبر و استقامت را به يكديگر سفارش كنند.(۳)