سوره لهب(مسد) (۱۱۱)

مكى و شامل پنج آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


دو دست ابولهب بریده باد و بریده شد (یا دستان ابولهب زيان كرد و خودش هم زيانكار شد).(۱)

مال و آنچه به‏دست آورده بود برايش فايده‏اى نداشت.(۲)

وارد آتش شعله‏ور خواهد شد.(۳)

و زنش حمل‏كننده هيزم اين آتش است.(۴)

بر گردنش طنابى از ليف خرما است.(۵)