سوره شورى (۴۲)

مكى و شامل پنجاه و سه آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


حم.(۱)

عسق.(۲)

به اين ترتيب خداوند تواناى حكيم به تو و كسانى‏كه قبل از تو بودند وحى مى‏كند.(۳)

هر چه در آسمان‏ها و زمين است مال اوست و (فقط) او بلندمرتبه و بزرگ است.(۴)

نزديك است آسمان‏ها از بالاى هم شكافته شوند و فرشتگان با ستايش، خداوندشان را بزرگ مى‏شمارند و براى كسانى‏كه در زمين هستند طلب آمرزش مى‏كنند. بدانيد كه خدا آمرزنده و مهربان است.(۵)

و خدا مراقب كار كسانى است كه غير از او ياورانى براى خود گرفتند، تو وكيل آن‏ها نيستى.(۶)

قرآن عربى را اين‏طور به تو وحى كرديم تا اهالى مكه و اطراف آن را از عواقب كارشان و از (عذاب) روزى كه مردم جمع مى‏شوند، و هيچ شكى در آن نيست، بترسانى. عده‏اى در بهشت خواهند بود و عده‏اى در آتش جهنم.(۷)

اگر خدا مى‏خواست آن‏ها را يك امت مى‏ساخت، ولى هر كه را بخواهد داخل رحمتش مى‏كند و كسانى‏كه ظلم مى‏كنند يار و ياورى ندارند.(۸)

آيا مددكارانى غير از خدا براى خود گرفتند؟ در صورتى كه مددكار واقعى خداست. اوست كه مرده‏ها را زنده مى‏كند و قادر به هر كارى است.(۹)

درباره هر چيز كه در آن اختلاف داشتيد، حكم آن با خدا است. خداوند من چنين خدايى است، بر او توكل كرده‏ام و به او رو مى‏آورم.(۱۰)

آفريننده آسمان‏ها و زمين است. از جنس خودتان براى شما همسر، و براى چهارپايان جفت‏هايى آفريد. به اين وسيله شما را در زمين زياد مى‏كند. هيچ چيز مثل او نيست، و او شنوا و بينا است.(۱۱)

خزانه‏هاى آسمان‏ها و زمين مال او است. روزى را براى هر كسى‏كه بخواهد زياد يا كم مى‏نمايد. او هر چيزى را مى‏داند.(۱۲)

براى شما از دين همان چيزى را قانونگذارى كرد كه نوح را به آن سفارش كرد، و همان چيزى است كه به تو وحى كرديم، و همان چيزى است كه ابراهيم و موسى و عيسى را به آن سفارش كرديم، كه دين (دستورهاى خدا) را اجرا كنيد و در آن تفرقه نداشته باشيد. اين چيزى كه مشركين را به آن دعوت مى‏كنى برايشان سخت است (نمى‏توانند دست از تفرقه‏هايشان بردارند). خدا هر كس را كه بخواهد براى خود انتخاب مى‏كند و هر كس را كه به سوى او برگردد هدايت مى‏نمايد.(۱۳)

آن‏ها فقط بعد از اين‏كه حقيقت را دانستند از روى حسادت نسبت به هم دچار تفرقه شدند. اگر خداوندت قبلاً تا مدت معينى مهلت نداده بود، مسلماً درباره آن‏ها حكم شده بود. كسانى‏كه بعد از آن‏ها وارث كتاب شدند، درباره آن دچار شك هستند.(۱۴)

تو مردم را به آن (اجراى دين و تفرقه نداشتن) دعوت كن و همان‏طور كه به تو دستور داده شده در اين‏كار استقامت داشته باش، و از دلخواه آنان پيروى مكن و بگو: من به هر كتابى كه خدا نازل كرده ايمان دارم و به من دستور داده شده كه بين شما به عدالت عمل كنم. صاحب‏اختيار ما و صاحب‏اختيار شما خداست. كارهاى ما مال ما و كارهاى شما مال شماست. بحثى بين ما نيست. خدا ما را جمع مى‏كند و بازگشت ما پيش اوست.(۱۵)

افرادى كه بعد از اين‏كه دعوت خدا را پذيرفتند درباره او بحث مى‏كنند، دليل‏هاى آن‏ها پيش خداوندشان باطل است و مورد غضب خدا هستند و عذاب شديدى دارند.(۱۶)

خداست كه كتاب و وسيله سنجش (قانون) را به حق نازل كرد. از كجا مى‏دانى شايد قيامت نزديك باشد.(۱۷)

افرادى كه به قيامت ايمان ندارند، آمدن آن را به تعجيل مى‏خواهند (كه هر چه زودتر بيايد)، و كسانى‏كه ايمان دارند از آن مى‏ترسند و مى‏دانند كه قيامت حق است. بدانيد كسانى‏كه درباره قيامت شك دارند و جدل مى‏كنند در گمراهى شديدى هستند.(۱۸)

خدا به بندگانش لطف دارد. به هر كسى‏كه بخواهد روزى مى‏دهد، و خدا قوى و تواناست.(۱۹)

كسى‏كه پاداش آخرت را بخواهد پاداشش را اضافه مى‏كنيم و كسى‏كه (فقط) پاداش دنيوى را بخواهد مقدارى از آن را به او مى‏دهيم ولى در آخرت نصيبى ندارد.(۲۰)

آيا شريكانى براى خدا دارند كه قسمتى از دين را براى آن‏ها قانونگذارى كنند كه خدا اجازه آن را نداده؟ اگر سخن قطعى خدا نبود بين آن‏ها حكم شده بود. كسانى‏كه ظلم مى‏كنند عذاب پردردى دارند.(۲۱)

افراد ظالم را مى‏بينى كه بخاطر كارهايى كه كرده‏اند مى‏ترسند، و عذاب بر آن‏ها واقع مى‏شود و افرادى كه ايمان آوردند و كار درست كردند در باغ‏هاى بهشت هر چه بخواهند پيش خداوندشان دارند، اين لطف بزرگى است.(۲۲)

اين چيزى است كه خدا به بندگانش كه ايمان دارند و عمل صالح (درست و شايسته) كرده‏اند مژده مى‏دهد. بگو: من براى راهنمايى‏كردنتان از شما مزدى غير از دوستى خويشاوندان (يا تقرب به خدا) نمى‏خواهم. هر كس كار خوبى بكند نيكى او را اضافه مى‏كنيم، چون خدا آمرزنده و قدرشناس است.(۲۳)

آيا مى‏گويند كه پيغمبر حرف‏هاى دروغى را به خدا افترا زده؟ اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر مى‏زند. خدا با كلمات خودش باطل را نابود و حق را ثابت مى‏كند چون او آنچه را كه در سينه‏ها است به خوبى مى‏داند.(۲۴)

اوست كه توبه بندگانش را مى‏پذيرد و گناهان را عفو مى‏كند و كارهايى را كه مى‏كنيد مى‏داند.(۲۵)

و دعاى افرادى را كه ايمان داشتند و كار درست كردند را اجابت مى‏كند و از فضل خودش به آن‏ها زيادتر مى‏دهد، در صورتى كه افراد بى‏ايمان عذاب شديدى دارند.(۲۶)

اگر خدا روزى را براى بندگانش زياد كند، حتماً در زمين ظلم مى‏كنند، ولى روزى را به قدرى كه مى‏خواهد مى‏دهد. او از طبيعت بندگانش آگاه و به آن بينا است.(۲۷)

اوست كه باران را پس از آن‏كه مردم نااميد شدند مى‏فرستد و رحمتش را منتشر مى‏كند. (فقط) او يارى‏كننده و ستوده است.(۲۸)

يكى از نشانه‏هاى خدا خلقت آسمان‏ها و زمين و حيواناتى است كه در آن پراكنده اند، او هر وقت که بخواهد به جمع‏آورى همه آن‏ها توانا است.(۲۹)

هر مصيبتى كه به شما مى‏رسد به سبب كارهايى است كه خودتان كرده‏ايد، و خدا بسيارى از كارهاى شما را مى‏بخشد.(۳۰)

شما نمى‏توانيد خدا را در زمين عاجز كنيد. و غير از خدا هيچ يار و ياورى براى شما وجود ندارد.(۳۱)

يكى از آياتش كشتى‏هاى مثل كوه هستند كه در دريا روانند.(۳۲)

اگر خدا بخواهد باد را از حركت باز مى‏دارد تا آن‏ها روى دريا بى‏حركت بمانند. در اين‏كار آياتى براى صبوران سپاسگزار وجود دارد.(۳۳)

يا آن‏ها را به سبب كارهايى كه كرده‏اند غرق مى‏كند. خدا از بسيارى از كارها گذشت مى‏كند.(۳۴)

افرادى كه در مورد آيات ما بگومگو مى‏كنند، بدانند كه راه گريزى برايشان نيست.(۳۵)

آنچه به شما داده شده وسيله زندگى دنياست، و آنچه پيش خداست براى مؤمنانى كه به خدايشان توكل مى كنند بهتر و ماندنى‏تر است.(۳۶)

مؤمنانى كه از گناهان بزرگ و كارهاى زشت اجتناب مى‏كنند و وقتى عصبانى شدند گذشت مى‏كنند.(۳۷)

افرادى كه دعوت خداوندشان را اجابت كردند و نماز را به پا داشتند و كارشان را با مشورت بين خودشان انجام مى‏دهند و از آنچه روزى آن‏ها كرده‏ايم انفاق مى‏كنند.(۳۸)

كسانى‏كه وقتى ظلمى به آن‏ها شد انتقام مى‏گيرند، (بدانند كه) جزاى بدى، بدى مثل آن است، اما كسى‏كه گذشت كند و كار را اصلاح كند پاداشش با خداست، چون خدا كسانى را كه ظلم مى‏كنند دوست ندارد.(۳۹ و ۴۰)

بر كسانى‏كه مورد ظلم قرار گرفتند و انتقام گرفتند ايرادى نيست.(۴۱)

كسانى بايد ملامت شوند كه به مردم ظلم مى‏كنند و در زمين به ناحق تجاوز مى‏كنند، آن‏ها عذاب پردردى دارند.(۴۲)

مسلماً كسى‏كه صبور باشد و گناه ديگران را ببخشد، كارش از كارهايى است كه اراده‏اى قوى لازم دارد.(۴۳)

كسى را كه خدا گمراه كند برايش ياورى نيست، و كسانى را كه ظلم مى‏كنند موقعى كه عذاب مى‏بينند مى‏بينى كه مى‏گويند: آيا راهى براى بازگشت ما هست؟(۴۴)

آن‏ها را در حالى‏كه به جهنم عرضه مى‏شوند مى‏بينى كه با ذلت سر تسليم فرود آورده‏اند و از گوشه چشم نگاه مى‏كنند. افراد باايمان مى‏گويند: ضرر كنندگان افرادى هستند كه خودشان و خانواده‏شان را در روز قيامت دچار ضرر و عذاب ابدى جهنم كرده‏اند. بدانيد كسانى‏كه ظلم مى‏كنند به عذاب ابدى گرفتارند.(۴۵)

غير از خدا ياورانى ندارند كه به آن‏ها كمك كنند. كسى را كه خدا گمراه كند، هيچ راهى براى او وجود ندارد.(۴۶)

قبل از اين‏كه روزى بيايد كه از جانب خدا راه بازگشتى براى آن وجود ندارد، دعوت خداوندتان را اجابت كنيد. آن روز هيچ پناهگاهى براى شما وجود ندارد و نمى‏توانيد انكارى بكنيد.(۴۷)

اگر قبول نكردند، ما تو را براى حفاظت از افراد نفرستاده‏ايم. وظيفه تو فقط رساندن پيام است. و وقتى ما از طرف خودمان رحمتى به انسان بچشانيم به‏خاطر آن شاد مى‏شود، و اگر به علت كارهايى كه كرده مصيبتى به او برسد ناسپاسى مى‏كند، چون انسان طبيعتاً ناسپاس است.(۴۸)

فرمانروايى آسمان‏ها و زمين مال خدا است. هر چه را بخواهد مى‏آفريند، به هر كسى‏كه بخواهد فرزند دختر مى‏دهد، و به كسى‏كه بخواهد پسر مى‏دهد.(۴۹)

يا پسر و دختر را با هم مى‏دهد، و كسى را كه بخواهد نازا مى‏كند، چون او دانا و توانا است.(۵۰)

خدا با هيچ بشرى صحبت نمى‏كند مگر به صورت وحى، يا از پشت مانعى، يا فرشته‏اى مى‏فرستد كه آنچه بخواهد با اجازه خدا به او وحى كند. چون خدا بلندمرتبه و حكيم است.(۵۱)

به اين ترتيب به فرمان خودمان روحى به تو وحى كرديم. تو نمى‏دانستى كتاب و ايمان چيست، ولى ما قرآن را نورى (وسيله هدايت) قرار داديم و هر كس از بندگانمان را كه بخواهيم به‏وسيله آن هدايت مى‏كنيم. البته تو مردم را به راه راست هدايت مى‏كنى.(۵۲)

به راه خدا كه تمام چيزهايى كه در آسمان‏ها و زمين است مال اوست. بدانيد كه كارها به سوى خدا برمى‏گردد.(۵۳)