سوره الرحمن (۵۵)

مكى و شامل هفتاد و هشت آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


خداوند رحمان.(۱)

قرآن را ياد داد.(۲)

انسان را خلق كرد.(۳)

و به او سخن‏گفتن را ياد داد.(۴)

خورشيد و ماه روى حساب دقيق هستند.(۵)

گياه و درخت سجده مى‏كنند.(۶)

خداى رحمان آسمان را برافراشت و ميزان را قرار داد.(۷)

تا در ميزان طغيان نكنيد.(۸)

و بر پايه عدالت وزن كنيد و در وزن كم نگذاريد.(۹)

و زمين را براى مردم قرار داد.(۱۰)

در زمين ميوه و نخل غلاف‏دار و دانه كاه‏دار و گياه خوشبو وجود دارد.(۱۱ و ۱۲)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۱۳)

انسان را از گِل خشك مثل سفال و جن را از شعله‏هاى آتش آفريد.(۱۴ و ۱۵)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۱۶)

او خداوند دو مشرق و دو مغرب است.(۱۷)
پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۱۸)

دو دريا را به‏حركت درآورد كه به كنار هم برسند و بين آن‏ها فاصله‏ايست كه از آن تجاوز نمى‏كنند.(۱۹ و ۲۰)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۲۱)

از اين دو دريا مرواريد و مرجان خارج مى‏شود.(۲۲)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۲۳)

كشتى‏هايى دارد كه مثل كوه در دريا روانند.(۲۴)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۲۵)

همه كسانى‏كه در زمين هستند از بين مى‏روند و فقط ذات خداوند پرجلال و گرامى تو باقى مى‏ماند.(۲۶ و ۲۷)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۲۸)

آن‏هايى‏كه در آسمان‏ها و زمين هستند از او درخواست مى‏كنند. او هر روز در كاريست.(۲۹)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۳۰)

اى انس و جن به حساب شما خواهيم رسيد.(۳۱)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۳۲)

اى گروه انس و جن اگر مى‏توانيد از مرزهاى آسمان‏ها و زمين بگريزيد، اين‏كار را بكنيد. نمى‏توانيد اين‏كار را بكنيد، مگر با تسلطى.(۳۳)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۳۴)

شعله‏هايى از آتش و مس گداخته بر شما مى‏فرستد و شما نمى‏توانيد كمكى به‏هم بكنيد.(۳۵)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۳۶)

وقتى‏كه آسمان شكافته و مثل چرم (یا گٍل) سرخ شود.(۳۷)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۳۸)

در آن‏روز درباره گناه هيچ انسان و جنى سوالى نمى‏شود.(۳۹)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۴۰)

گناه‏كاران از چهره‏هايشان شناخته مى‏شوند و پيشانى و پاهايشان را مى‏گيرند.(۴۱)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۴۲)

اين همان جهنمى است كه گناه‏كاران تكذيب مى‏كنند.(۴۳)

در ميان آن جهنم و آب سوزان مى‏گردند.(۴۴)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۴۵)

و كسى‏كه از مقام خداوندش بترسد (كار خلاف نكند) دو باغ دارد.(۴۶)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۴۷)

در آن دو باغ انواع درختان است.(۴۸)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۴۹)

در آن دو چشمه روان است.(۵۰)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۵۱)

در آن از هر ميوه‏اى دو نوع است.(۵۲)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۵۳)

بر بسترهايى با آستر حرير تكيه مى‏زنند و ميوه‏هاى درختانش در دسترس آن‏هاست.(۵۴)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۵۵)

در آن‏ها دخترهاى باحيايى هستند كه هيچ انس و جنى لمسشان نكرده.(۵۶)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۵۷)

آن‏ها چون ياقوت و مرجانند.(۵۸)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۵۹)

آيا پاداش احسان غير از احسان است؟(۶۰)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۶۱)

غير از آن دو باغ، دو باغ ديگر هم هست.(۶۲)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۶۳)

هر دو سبز و خرم و پردرختند.(۶۴)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۶۵)

در آن‏ها دو چشمه جوشان است.(۶۶)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۶۷)

در آن‏ها ميوه و خرما و انار وجود دارد.(۶۸)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۶۹)

در آن‏ها زنان خوب و نيكو وجود دارند.(۷۰)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۷۱)

زنان سياه‏چشمى كه در خيمه‏ها از نظرها پوشيده هستند.(۷۲)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۷۳)

قبلا هيچ انسان و جنى به‏آن‏ها دسترسى نداشته.(۷۴)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۷۵)

بر بالش‏هاى سبز و بسترهاى زيبا تكيه زده‏اند.(۷۶)

پس منكر كداميك از نعمت‏هاى خداوندتان مى‏شويد؟(۷۷)

اسم خداوند پرجلال و بزرگوار تو مبارك است.(۷۸)