سوره حديد (۵۷)

مدنى و شامل بيست و نه آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


تمام چيزهايى كه در آسمان‏ها و زمين وجود دارند خدا را تسبيح مى‏گويند و او قدرتمند و حكيم است.(۱)

فرمانروايى آسمان‏ها و زمين متعلق به خداست، زنده مى‏كند و مى‏ميراند و قادر به هر كارى است.(۲)

او اول و آخر و ظاهر و باطن است و هر چيزى را مى‏داند.(۳)

اوست كه آسمان‏ها و زمين را در شش مرحله آفريد و بعد بر عرش قرار گرفت. آنچه در زمين فرومى‏رود و آنچه از آن بيرون مى‏آيد و آنچه از آسمان پايين مى‏آيد و آنچه به آسمان بالا مى‏رود(همه را)مى‏داند و هرجا باشيد با شما است. خدا تمام كارهايى را كه مى‏كنيد مى‏بيند.(۴)

فرمانروايى آسمان‏ها و زمين متعلق به او است و تمام كارها به او برگردانده مى‏شود.(۵)

شب را داخل روز مى‏كند و روز را داخل شب مى‏كند و از آنچه در سينه‏ها است اطلاع دارد.(۶)

به خدا و رسولش ايمان بياوريد و از آنچه شما را در آن جانشين گذشتگان كرده انفاق كنيد. افرادى از شما كه ايمان آوردند و انفاق كردند پاداش بزرگى دارند.(۷)

چرا به خدا ايمان نمى‏آوريد؟ در صورتى كه پيغمبر شما را دعوت مى‏كند كه به خداوندتان ايمان بياوريد. و اگر ايمان داريد از شما تعهد گرفته است.(۸)

اوست كه بر بنده خود (محمد) آيات روشنى نازل مى‏كند تا شما را از تاريكى‏ها خارج كند و به نور ببرد. چون خدا نسبت به شما پرمهر و مهربان است.(۹)

چرا در راه خدا انفاق نمى‏كنيد؟ در صورتى كه ميراث آسمان‏ها و زمين مال خدا است (مى‏ميريد و هرچه داريد به‏جا مى‏گذاريد). كسانى‏كه قبل از فتح انفاق كردند و در راه خدا جنگيدند با كسانى‏كه بعداً اين كار را كردند مساوى نيستند. درجه آن‏ها بالاتر از درجه كسانى است كه بعد از فتح انفاق كردند و در راه خدا جنگيدند. ولى خدا به همه آن‏ها وعده خوبى داده است. خدا از كارهايى كه مى‏كنيد خبر دارد.(۱۰)

چه كسى به خدا قرض نيكو مى‏دهد تا خدا آن را براى او چندبرابر كند؟ چنين كسى پاداش پرارزشى دارد.(۱۱)

روزى كه مردان و زنان باايمان را مى‏بينى كه نورشان جلوى آن‏ها و طرف راستشان به سرعت حركت مى‏كند. امروز مژدگانى شما بهشت‏هايى است كه نهرها در آن روان است و در آن جاودان خواهيد بود. اين موفقيت بزرگى است.(۱۲)

روزى كه مردان و زنان منافق به افراد باايمان مى‏گويند به ما توجه كنيد تا مقدارى از نور شما را بگيريم. به آن‏ها گفته مى‏شود به عقب برگرديد و كسب نور كنيد. بين آن‏ها ديوارى قرار داده مى‏شود كه درى دارد. داخل آن رحمت است و بيرون آن عذاب.(۱۳)

داد مى‏زنند كه آيا ما با شما نبوديم؟ مى‏گويند چرا بوديد. ولى شما خودتان را گول زديد و انتظار كشيديد و شك كرديد و آرزوها شما را گول زد تا اين‏كه فرمان خدا صادر شد و شيطان فريبكار شما را فريب داد.(۱۴)

پس امروز از شما و افرادى كه انكار مى‏كردند تاوانى پذيرفته نمى‏شود. جاى شما در آتش جهنم است. اين آتش سزاوار شما است و بد جايى است.(۱۵)

آيا وقت آن نشده كه افراد باايمان دلشان به‏ياد خدا و حقى كه نازل كرده خاشع شود؟ و مثل كسانى‏كه قبلاً به آن‏ها كتاب داده شده نباشند؟ كه چون زمانى طولانى سپرى شد، قلبشان سخت شد و عده زيادى از آن‏ها ديگر از فرمان خدا اطاعت نمى‏كردند.(۱۶)

بدانيد كه خدا زمين را بعد از مرگش زنده مى‏كند. براى شما نشانه‏ها را بيان كرديم تا درباره آن فكر كنيد.(۱۷)

مردان و زنانى كه انفاق كنند و به خدا قرض نيكو دهند، براى آن‏ها چندبرابر مى‏شود و پاداش پرارزشى دارند.(۱۸)

افرادى كه به خدا و پيغمبرانش ايمان آوردند، راستگو و پيش خداوندشان شاهد هستند. آن‏ها پاداش و نورشان را خواهند داشت و افرادى كه حقيقت را پوشاندند و منكر آيات ما شدند، اهل جهنم هستند.(۱۹)

بدانيد كه زندگى دنيا بازى و سرگرمى و تجمل و فخرفروشى بين خودتان و زياده‏خواهى نسبت به‏هم در مال و فرزند است. مثل بارانى كه روياندن گياهانش كشاورزان را به تعجب بيندازد ولى بعد مى‏بينى كه زرد مى‏شود و خرد و خاشاك مى‏شود ،و در آخرت از يك‏طرف عذاب شديد و از طرف ديگر آمرزش و رضايت الهى وجود دارد. در صورتى كه زندگى دنيا فقط وسيله فريب است.(۲۰)

براى رسيدن به آمرزش خداوندتان و بهشتى كه پهناى آن به اندازه پهناى آسمان و زمين است و براى افرادى كه به خدا و پيغمبرانش ايمان دارند آماده شده، با هم مسابقه بدهيد و از هم جلو بزنيد. اين فضل خدا است، به هر كس كه بخواهد مى‏دهد. خدا صاحب فضل بزرگى است.(۲۱)

هر مصيبتى كه در زمين يا در وجود خودتان به شما وارد مى‏شود، قبل از اين‏كه آن‏را بوجود آوريم، در كتاب ثبت شده است (مطابق قوانين خداست). اين كار براى خدا آسان است.(۲۲)

براى اين‏كه بر آنچه از دست شما رفت افسوسى نخوريد و براى آنچه به شما داد شادى نكنيد. خدا افراد خودپسند فخرفروش را دوست ندارد.(۲۳)

خودپسندانى كه بخل مى‏ورزند و مردم را هم به بخل امر مى‏كنند. كسى‏كه قبول نكند بداند كه خدا بى‏نياز و سزاوار ستايش است.(۲۴)

پيغمبرانمان را با دليل‏هاى روشن فرستاديم و با آن‏ها كتاب و وسيله سنجش نازل كرديم براى اين‏كه مردم عدالت رابرقرار كنند. و آهن را كه در آن سختى زياد و منفعت‏هايى براى مردم وجود دارد، نازل كرديم، براى اين‏كه خدا اشخاصى را كه او و پيغمبرانش را از صميم قلب يارى مى‏كنند بشناسد. چون خدا نيرومند و توانا است.(۲۵)

ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در بين فرزندان آن‏ها پيغمبرى و كتاب گذاشتيم. عده‏اى از آن‏ها هدايت شدند و عده زيادى از آن‏ها از فرمان و نظر خدا اطاعت نكردند.(۲۶)

دنبال آن‏ها پيغمبرانمان را فرستاديم و دنبال آن‏ها عيسى‏بن مريم را فرستاديم و به او انجيل داديم و در دل افرادى كه از او پيروى كردند نرمى و مهربانى قرار داديم، و رهبانيتى كه خودشان(روحانيون مسيحى)درست كردند ، ما بر آن‏ها مقرر نكرديم، ما فقط دنبال رضاي خدا رفتن رابر آن‏ها واجب کرديم . ولى آن‏ها آن را آن‏طور كه بايد رعايت نكردند. ما به افرادى از آن‏ها كه ايمان آوردند پاداششان را داديم ولى عده زيادى از آن‏ها از فرمان خدا اطاعت نمى‏كردند.(۲۷)

اى افراد باايمان، از نافرمانى خدا بترسيد و به پيغمبرش ايمان بياوريد تا رحمتش را به شما دوبرابر بدهد و نورى براى شما بوجود آورد كه با آن حركت كنيد و شما را بيامرزد. خدا آمرزنده و مهربان است.(۲۸)

براى اين‏كه اهل كتاب بدانند كه اختيار فضل خدا به‏دست آن‏ها نيست و فضل در اختيار خداست، به هر كس كه بخواهد مى‏دهد، خدا داراى فضل بزرگ است.(۲۹)