سوره جمعه (۶۲)

مدنى و شامل يازده آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


آنچه در آسمان‏ها و زمين است خدا را به عظمت ياد مى‏كنند كه فرمانرواى پاك و توانا و حكيم است.(۱)

اوست كه بين افراد بى‏سواد پيغمبرى از خودشان فرستاد تاآياتش را بر مردم بخواند و آن‏ها را پاك سازد و به‏آن‏ها كتاب و حكمت بياموزد. هرچند قبلاً در گمراهى واضحى بودند.(۲)

و دسته‏هاى ديگرى كه هنوز به‏آن‏ها نپيوسته‏اند، او توانا و حكيم است.(۳)

اين فضل خداست، آن را به هر كس كه بخواهد مى‏دهد. خدا داراى فضل بزرگ است.(۴)

وضع افرادى كه تورات به آن‏ها داده شد ولى به‏آن عمل نكردند مثل خرى است كه كتاب بارش باشد. داستان كسانى‏كه منكر آيات خدا شدند (دستورهايى را كه در كتاب خدا آمده قبول نكردند) نمونه بدى است. خدا افرادى را كه ظلم مى‏كنند هدايت نمى‏كند.(۵)

بگو: اى يهوديان، اگر گمان مى‏كنيد كه در بين مردم فقط شما محبوب خدا هستيد، اگر راست مى‏گوييد تمناى مرگ بكنيد.(۶)

به‏خاطر كارهايى كه كرده‏اند هرگز تمناى مرگ نمى‏كنند. خدا كسانى‏ را كه ظلم مى‏كنند مى‏شناسد.(۷)

بگو: مرگى كه از آن فرار مى‏كنيد سراغ شما مى‏آيد و به شما مى‏رسد. بعد پيش خدا كه داناى غيب و شهود است برگردانده مى‏شويد و خدا شما را از كارهايى كه مى‏كرديد خبردار مى‏كند.(۸)

اى افراد باايمان، وقتى نداى نماز جمعه داده شد به نماز بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد. اگر علم داشته باشيد متوجه مى‏شويد كه اين كار به‏نفع شما است.(۹)

وقتى نماز تمام شد در زمين پخش شويد و دنبال فضل خدا و كسب معاش برويد و خدا را زياد ياد كنيد تا رستگار شويد.(۱۰)

وقتى تجارتى يا سرگرمى ببينند پراكنده مى‏شوند و به طرف آن مى‏روند و تو را ايستاده در حال نماز ترك مى‏كنند. بگو: آن چه پيش خدا است بهتر از سرگرمى و تجارت است. خدا بهترين روزى‏دهنده است.(۱۱)