سوره مُلك (۶۷)

مكى و شامل سى آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


خدايى كه فرمانروايى در اختيار اوست و قادر به هر كارى است، بزرگوار و پاك است.(۱)

خدايى كه مرگ و زندگى را آفريد تا شما را امتحان كند كه عمل كداميك از شما بهتر است. او پرقدرت و آمرزنده است.(۲)

خدايى كه هفت آسمان روى هم آفريد. در آفرينش خداوند رحمان هيچ تفاوتى نمى‏بينى، دوباره نگاه كن، آيا كمبودى مى‏بينى؟(۳)

باز همه جا را دوباره نگاه كن تا نگاهت خيره و خسته بازگردد.(۴)

ما آسمان دنيا را با ستارگان زينت داديم و آن‏ها را براى دور كردن شيطان‏ها وسيله قرار داديم و براى آن‏ها عذاب جهنم را آماده كرديم.(۵)

افرادى كه منكر خداوندشان شدند عذاب جهنم را در پيش دارند. جهنم بد جايى است.(۶)

وقتى در آن بيفتند صداى دلخراش آن را در حالى‏كه مى‏جوشد مى‏شنوند.(۷)

نزديك است جهنم از شدت خشم منفجر شود. هرگاه دسته‏اى در آن افكنده شوند، نگهبانان جهنم از آن‏ها مى‏پرسند آيا پيغمبرى كه شما را از عذاب خدا برحذر دارد براى شما نيامد؟(۸)

مى‏گويند: چرا پيغمبر آمد، ولى ما او را دروغگو خوانديم و گفتيم خدا چيزى نازل نكرده است و شما در گمراهى زيادى هستيد.(۹)

و گفتند:اگر مى‏شنيديم يا مى‏فهميديم از اهل جهنم نبوديم.(۱۰)

به گناه خود اعتراف مى‏كنند. بدا به حال اهل جهنم.(۱۱)

افرادى كه قلباً از نافرمانى صاحب‏اختيارشان مى‏ترسند، آمرزش و پاداش بزرگى دارند.(۱۲)

اگر حرف‏هايتان را پنهان كنيد يا آشكار كنيد خدا آن را مى‏داند. چون او آنچه را در دل‏هاست مى‏داند.(۱۳)

آيا خالق از آنچه خلق كرده اطلاع ندارد؟ او دقيق و آگاه است.(۱۴)

او كسى است كه زمين را رام شما ساخت، پس در آن راه برويد و از روزى او بخوريد. بازگشت شما پيش اوست.(۱۵)

يا از آن‏كه در آسمانست و شما را در زمينى كه در حال لرزش است فروبرد در امان هستيد؟(۱۶)

يا از آن‏كه در آسمان است بر سر شما سنگ ببارد در امان هستيد؟ بزودى مى‏فهميد كه عذاب من چطور است.(۱۷)

قبلى‏ها نيز وعده عذاب را دروغ پنداشتند. عذاب من چطور بود؟(۱۸)

آيا به پرندگانى كه بالاى سرشان در پروازند نگاه نكردند؟ چه چيزى غير از خداى رحمان آن‏ها را نگاه مى‏دارد؟ او هر چيزى را مى‏بيند.(۱۹)

يا اين كسى‏كه سپاه شماست و بشما كمك مى‏كند، چه كسى غير از خداوند رحمان است؟ كافران دچار فريب هستند.(۲۰)

يا اين خدايى كه به شما روزى مى‏دهد، اگر جلوى روزيش را بگيرد چه كسى به شما كمك مى‏كند؟ كافران در سركشى و گريز فرو رفته‏اند.(۲۱)

آيا هدايت كسى‏كه سر به پايين راه مى‏رود بيشتر است يا كسى‏كه راست و در راه مستقيم حركت مى‏كند؟(۲۲)

بگو: اوست كه شما را بوجود آورد و گوش و چشم و دل براى شما قرار داد. تشكرى كه مى‏كنيد خيلى كم است.(۲۳)

بگو: اوست كه شما را در زمين پراكند و براى ديدن جزاى كارهايتان پيش او جمع مى‏شويد.(۲۴)

مى‏گويند اگر راست مى‏گوييد اين وعده كى صورت مى‏گيرد؟(۲۵)

بگو: علم آن (روز قيامت) فقط پيش خدا است، و من فقط هشداردهنده آشكارى هستم.(۲۶)

وقتى عذاب را نزديك ببينند صورت افراد بى‏ايمان در هم مى‏رود، به آن‏ها گفته مى‏شود اين همان چيزى است كه مى‏خواستيد.(۲۷)

بگو: نظر شما چيست اگر خدا من و كسانى را كه با من هستند بكشد يا به ما رحم كند، چه كسى افراد بى‏ايمان را از عذاب پر درد پناه مى‏دهد؟(۲۸)

بگو: او خداوند رحمان است. به او ايمان آورديم و بر او توكل كرديم. شما خواهيد دانست چه كسى در گمراهى واضحى است.(۲۹)

بگو: نظر شما چيست، اگر آب شما در زمين فرو رود چه كسى برايتان آب گوارا مى‏آورد؟(۳۰)