سوره حاقه (۶۹)

مكى و شامل پنجاه و دو آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


عذاب فراگير.(۱)

اين عذاب فراگير چيست؟(۲)

تو چه مى‏دانى عذاب فراگير چيست؟(۳)

قوم ثمود و قوم عاد منكر عذاب درهم كوبنده شدند.(۴)

قوم ثمود بعلت طغيانشان هلاك شدند،(۵)

اما قوم عاد با طوفان سرد شديدى نابود شدند،(۶)

كه خداوند هفت شب و هشت روز بر آن‏ها بدون وقفه مسلط ساخت. مردم را مى‏ديدى كه مثل تنه خشك درختان خرما كه به زمين افتاده باشند از پا درآمده‏اند.(۷)

آيا كسى از آن‏ها را مى‏بينى كه باقى مانده باشد؟(۸)

و فرعون و كسانى‏كه قبل از او بودند و قوم لوط كار خطا مى‏كردند.(۹)

آن‏ها از فرستاده خداوندشان اطاعت نكردند درنتيجه خداوند آن‏ها را دچار عذابى سخت كرد.(۱۰)

وقتى آب طغيان كرد ما شما را سوار كشتى كرديم.(۱۱)

براى اين‏كه آن را تذكرى براى شما بسازيم و گوش‏هاى شنوا آن را بشنوند و نگه دارند.(۱۲)

وقتى يكبار در صور دميده شود و زمين و كوه‏ها از جا كنده و يكباره درهم كوبيده شوند، آن روز واقعه قيامت واقع شده است.(۱۳ تا ۱۵)

و آسمان پاره شود و نظمش بهم خورد.(۱۶)

و فرشتگان در اطراف آسمان باشند و در آن روز هشت فرشته عرش خداوندت را بالاى سرشان حمل مى‏كنند.(۱۷)

آن روز پيش خدا عرضه مى‏شويد و هيچ كار شما مخفى نمى‏ماند.(۱۸)

اما كسى‏كه نامه اعمالش بدست راستش داده شود گويد بياييد و نامه اعمال مرا بخوانيد.(۱۹)

من گمان مى‏كردم كه حسابم را خواهم ديد.(۲۰)

او زندگى موردپسندى دارد.(۲۱)

در بهشت عالى،(۲۲)

كه ميوه‏هايش در دسترس است.(۲۳)

بعلت كارهايى كه در دنيا كرديد بخوريد و بنوشيد، نوش‏جانتان.(۲۴)

اما كسى‏كه نامه اعمالش بدست چپش داده شود، گويد كاش نامه اعمالم بمن داده نمى‏شد.(۲۵)

و نمى‏دانستم حسابم چيست.(۲۶)

ايكاش مرگ من فرا مى‏رسيد.(۲۷)

مال من فايده‏اى برايم نداشت.(۲۸)

قدرت من از بين رفت.(۲۹)

خطاب مى‏شود كه او را بگيريد و به زنجير بكشيد.(۳۰)

بعد او را وارد جهنم كنيد.(۳۱)

و با زنجير هفتاد زرعى او را وارد جهنم كنيد.(۳۲)

او به خداى بزرگ ايمان نمى‏آورد.(۳۳)

و افراد را به سير كردن فقيران تشويق نمى‏كرد.(۳۴)

پس امروز در اينجا دوست مهربانى و غذايى جز چرك و خون ندارد.(۳۵ و ۳۶)

آن را فقط خطاكاران مى‏خورند.(۳۷)

قسم به آنچه كه مى‏بينيد و يا نمى‏بينيد.(۳۸ و ۳۹)

كه قرآن سخن فرستاده‏اى بزرگوار است.(۴۰)

و سخن شاعر نيست. عده كمى از شما ايمان مى‏آوريد.(۴۱)

سخن كاهن هم نيست. مقدار كمى متوجه مى‏شويد.(۴۲)

نزول آن از طرف صاحب‏اختيار جهانيان است.(۴۳)

اگر بعضى حرف‏ها را از قول ما مى‏گفت،(۴۴)

ما با دست خودمان او را مى‏گرفتيم،(۴۵)

و شاهرگش را قطع مى‏كرديم.(۴۶)

هيچكدام شما هم نمى‏توانستيد از اينكار جلوگيرى كنيد.(۴۷)

قرآن تذكرى براى افراد باتقوى است.(۴۸)

ما مى‏دانيم كه عده‏اى از شما منكر آن مى‏شويد.(۴۹)

و اين كار باعث حسرت افراد بى‏ايمان خواهد بود.(۵۰)

و اين حرف كاملاً حقيقت است.(۵۱)

پس به‏نام خداوند بزرگت تسبيح بگو. (۵۲)