سوره جن (۷۲)

مكى و شامل بيست و هشت آيه

به‏نام خدوند بخشنده مهربان


بگو: به من وحى شده كه عده‏اى از جنيان قرآن را شنيدند و گفتندکه قرآن عجيبى شنيديم.(۱)

كه مردم را به راه صحيح هدايت مى‏كند لذا به آن ايمان آورديم و هيچ‏كس را شريك خداوندمان نمى‏سازيم.(۲)

شأن صاحب‏اختيار ما والا است. زن و فرزندى نگرفته است.(۳)

افراد كم عقل ما سخنان نامربوطى درباره خدا مى‏گفتند.(۴)

و ما فكر مى‏كرديم انس و جن از قول خدا هرگز دروغ نمى‏گويند.(۵)

و عده‏اى از انسان‏ها به مردانى از جن پناه مى‏بردند و جنيان بر گمراهى آن‏ها اضافه مى‏كردند.(۶)

آن‏ها، همان‏طور كه شما گمان مى‏كرديد، گمان مى‏كردند كه خدا هيچ‏وقت كسى را براى دادن پاداش كارهايش زنده نمى‏كند.(۷)

ما آسمان را لمس كرديم و آن را پر از نگهبانان سختگير و شهاب‏ها يافتيم.(۸)

و ما در جاهايى براى شنيدن مى‏نشستيم، حالا هر كس گوش بدهد شهاب آسمانى را مراقب خود مى‏يابد.(۹)

ما نمى‏دانيم براى كسانى‏كه در زمين هستند تصميم بدى گرفته شده يا خداوندشان هدايت آن‏ها را مى‏خواهد.(۱۰)

عده‏اى از ما درستكارند و عده‏اى غير از آن هستند. ما راه‏هاى متفاوتى داشتيم.(۱۱)

ما مى‏دانيم كه هيچوقت خدا را در زمين عاجز نمى‏كنيم و با گريختن او را عاجز نمى‏كنيم.(۱۲)

ما وقتى راهنمايى را شنيديم به آن ايمان آورديم. كسى‏كه به خداوندش ايمان بياورد نه از كم شدن پاداشش مى‏ترسد نه از ظلمى.(۱۳)

عده‏اى از ما مسلمان (تسليم دستورهاى خدا) هستند و عده‏اى ستمكارند. كسانى‏كه تسليم دستورهاى خدا شدند هدايت يافته‏اند.(۱۴)

اما گمراهان سوخت جهنم خواهند بود.(۱۵)

اگر بر آيين (خدا) استقامت داشته باشند، از آب زيادى سيرابشان مى‏كنيم.(۱۶)

تا با آن امتحانشان كنيم. كسى‏كه از ياد خداوندش روگردان شود، خدا او را دچار عذاب سختى مى‏كند.(۱۷)

مسجدها مال خداست، كسى را در كنار خدا به كمك نخوانيد.(۱۸)

و وقتى بنده ما به‏پا خاست و خدا را خواند، نزديك بود كه همگى بر سر او بريزند.(۱۹)

بگو: من فقط خداوندم را مى‏خوانم و هيچ‏كس را شريك او نمى‏سازم.(۲۰)

بگو: من ضررى يا هدايتى براى شما ندارم.(۲۱)

بگو: هيچ‏كس مرا از عذاب خدا حفظ نمى‏كند و هرگز پناهگاهى غير از او پيدا نمى‏كنم.(۲۲)

وظيفه من فقط رساندن پيام و رسالت خداست. هر كس از خدا و رسولش اطاعت نكند، آتش جهنم در انتظار او است و هميشه در آن خواهد بود.(۲۳)

وقتى كه عذابى كه به آن‏ها وعده داده شده ببينند، خواهند دانست كه ياران چه كسى ضعيف‏تر و تعدادشان كم‏تر است.(۲۴)

بگو: نمى‏دانم عذابى كه به شما وعده داده شده نزديك است يا خداوند من مدت زيادى براى آمدن آن قرار داده است.(۲۵)

خدا داناى غيب است و هيچ‏كس را از غيب خود باخبر نمى‏كند.(۲۶)

مگر پيغمبرانى كه خودش پسنديده و جلو و عقب آن‏ها مراقبى مى‏فرستد.(۲۷)

تا بداند كه پيام‏هاى خداوندشان را رسانده‏اند و خدا به هر چيزى كه پيش آن‏هاست احاطه دارد و حساب عدد هر چيزى را دارد.(۲۸)