سوره بروج (۸۵)

مكى و شامل بيست و دو آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


قسم به آسمان كه برج‏هايى دارد.(۱)

قسم به روز موعود.(۲)

قسم به بيننده و آنچه ديده مى‏شود.(۳)

مرگ بر ياران گودال آتش.(۴)

كه آتش سوزان درست كرده و كنار آن نشسته بودند.(۵ و ۶)

و بلايى كه سر مؤمنان درمى‏آوردند مى‏ديدند.(۷)

آن‏ها از افراد باايمان فقط براى اين انتقام مى‏گرفتند كه آن‏ها به خداى توانا و ستوده ايمان آوردند.(۸)

خدايى كه فرمانروايى آسمان‏ها و زمين اختصاص به او دارد. و خدا شاهد هر كارى است.(۹)

افرادى كه مردان و زنان باايمان را شكنجه كردند و بعد هم توبه نكردند، عذاب جهنم و عذاب سوزان در پيش دارند.(۱۰)

ولى افرادى كه ايمان آوردند و كارهاى درست انجام دادند بهشت‏هايى دارند كه نهرها در آن روان است. اين موفقيت بزرگى است.(۱۱)

بدان كه عذاب خداوندت شديد است.(۱۲)

او بوجود مى‏آورد و برمى‏گرداند.(۱۳)

و او آمرزنده و مهربان است.(۱۴)

صاحب عرش با شكوه است.(۱۵)

هر كارى كه بخواهد مى‏كند.(۱۶)

آيا حكايت لشكريان فرعون و قوم ثمود به تو رسيده است؟(۱۷ و ۱۸)

افرادى كه ايمان ندارند آن را انكار مى‏كنند.(۱۹)

در صورتى كه خداوند بر آن‏ها احاطه كامل دارد.(۲۰)

آرى اين قرآن پرشكوه است.(۲۱)

كه در لوحى محفوظ است.(۲۲)