سوره بلد (۹۰)

مكى و شامل بيست آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


قسم به اين سرزمين.(۱)

در حالى‏كه تو در اين سرزمين ساكن هستى.(۲)

و قسم به پدر و فرزند.(۳)

كه ما انسان را در رنج آفريديم.(۴)

آيا انسان خيال مى‏كند كه هيچ‏كس تسلطى بر او ندارد؟(۵)

مى‏گويد مال زيادى را تلف كردم.(۶)

آيا خيال مى‏كند كسى او را نديده؟(۷)

آيا دو چشم و يك زبان و دو لب براى او نساختيم؟(۸ و ۹)

و او را به دو راه هدايت نكرديم؟(۱۰)

پس چرا از عقبه عبور نكرد؟(۱۱)

چه مى‏دانى عقبه چيست؟(۱۲)

عقبه آزاد كردن برده يا سيركردن فردى است در روز قحطى، سيركردن يتيمى از خويشان يا تهيدستى خاك نشين.(۱۳ تا ۱۶)

بعد هم از كسانى باشد كه ايمان آوردند و سفارش به صبر و مرحمت كردند.(۱۷)

اين افراد خوشبخت هستند.(۱۸)

و كسانى‏كه منكر آيات ما شدند بدبختند.(۱۹)

آتش سربسته‏اى اطرافشان را فراگرفته (۲۰)