سوره انشراح (۹۴)

مكى و شامل هشت آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


آيا به تو شرح صدر (حوصله) نداديم؟(۱)

و بار سنگين را از پشت تو بر نداشتيم؟(۲)

بارى كه پشت تو را مى‏شكست.(۳)

و نام تو را بلند نكرديم؟(۴)

پس با هر سختى آسانى است.(۵)

مسلماً با هر سختى آسانى است.(۶)

پس وقتى آسوده شدى زحمت كار ديگرى را بكش.(۷)

و به خداوندت علاقه داشته باش.(۸)