سوره تين (۹۵)

مكى و شامل هشت آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


قسم به انجير و قسم به زيتون.(۱)

و قسم به كوه سينا.(۲)

و قسم به اين شهر امن.(۳)

كه ما انسان را به بهترين شكل آفريديم.(۴)

بعد او را به پست‏ترين مرحله برگردانديم.(۵)

مگر افرادى را كه ايمان آوردند و كارهاى درست كردند. پس آن‏ها پاداش بى‏پايانى دارند.(۶)

پس چه‏چيز تو را به انكار دين واداشت؟(۷)

آيا خدا بهترين حكم‏كننده نيست؟(۸)