سوره بينه (۹۸)

مدنى و شامل هشت آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


كفار اهل كتاب و مشركين دست بردار نبودند مگر اين‏كه دليل روشنى براى آن‏ها بيايد.(۱)

رسولى از جانب خدا كه كتاب‏هاى پاك را برايشان بخواند.(۲)

كه در آن نوشته‏هاى درستى است.(۳)

اهل كتاب فقط پس از اين‏كه دليل روشن برايشان آمد دچار تفرقه شدند.(۴)

در صورتى كه آن‏ها امر شده بودند كه فقط خدا را بندگى (اطاعت بى‏چون و چرا) بكنند در حالى‏كه موحدانه دين را براى خدا خالص مى‏كنند، و نماز به‏پا دارند و زكات بدهند. دين درست چنين دينى است.(۵)

كافران اهل كتاب و مشركين هميشه در آتش جهنم خواهند بود. آن‏ها بدترین مخلوقانند.(۶)

كسانى‏كه ايمان آورند و كارهاى درست انجام دهند بهترين مخلوقاتند.(۷)

پاداش آن‏ها پيش خداوندشان بهشت‏هاى جاويدى است كه نهرها در آن روان است و هميشه در آن خواهند بود. خدا از آن‏ها راضى است و آن‏ها هم از خدا راضى هستند. اين پاداش مخصوص كسانى است كه از خداوندشان بترسند.(۸)