سوره زلزال (۹۹)

مدنى و شامل هشت آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


وقتى زمين به لرزه درآيد،(۱)

و بار سنگينش را بيرون ريزد،(۲)

و انسان گويد براى زمين چه پيشامدى كرده؟(۳)

روزى كه زمين خبرهاى خود را بيان كند.(۴)

چون كه خداوند تو به آن وحى كرده.(۵)

روزى كه مردم به طور پراكنده بيرون بيايند تا كارهايشان به آن‏ها نشان داده شود.(۶)

هر كس به اندازه ذره‏اى كار خوب بكند آن را مى‏بيند.(۷)

و هر كس به اندازه ذره‏اى كار بد بكند آن را مى‏بيند.(۸)