در این مقاله سعی شده احکام دین خدا که بایستی سرمشق راه زندگی یک مسلمان باشد با ذکر شماره آیه آورده شود. لازم به تذکر است که در این مقاله ترجمه آیات بصورت تحت اللفظی نیست بلکه سعی شده با ذکر شماره آیه مفهوم دستوری آن را برای استفاده خواننده نقل کرده باشیم. لطفاً اگر حکمی به نظرتان می‌رسد که از قلم افتاده با آدرس زیر تماس بگیرید تا انرا اضافه کنیم: info@bakhtiarinejad.comدستورات خدا برای زندگی انسان

بنده کسی نباشید (بدون چون و چرا از کسی اطاعت نکنید) و کسی را بنده خود ندانید

39:18 به حرفها گوش كنيد و از بهترين آن پيروی كنيد

41:34, 23:96 بدی را با بهترين طرز جواب بدهيد

28:54 بدی را با نيکی پاسخ گوييد

2:83 با مردم با زبان خوش صحبت كنيد

4:86  وقتی بشما سلام شد جواب آن را بنحو بهتری بدهيد يا همان سلام را جواب بدهيد

16:125 مردم را با حكمت و پند نيکو دعوت كن و با بهترين روش با آنها گفتگو نما

33:35 صادق و صبور و فروتن باشيد

42:43 صبور باشيد و ديگران را ببخشيد

3:159 خشن و سنگدل نباش

گناهان دیگران را ببخش

4:128 حریص و طمع کار نباشید

7:199 آنها را ببخش و بكار نيك امر كن و از افراد نادان روگردان باش.

42:37 وقتی عصبانی شديد گذشت كنيد

3:134 جلوی عصبانيت خود را بگيريد و مردم را ببخشيد

2:177 در سختی ‌ها و ضررها صبور باشيد

42:40 گذشت كنيد و كار را اصلاح كنيد

31:17 در مقابل مصيبتها صبر داشته باشيد

113:5, 4:54 حسودی نکنید و حسادت نورزید

49:10  بين برادرانتان را اصلاح كنيد 

49:11 یکدیگر را مسخره نکنید

یکدیگر را نکوهش وسرزنش نکنید

لقب زشت بهم ندهيد (فحاشی نکنید)

104:1 عيب جویی (بدگویی) نكنيد

طعنه نزنيد

49:12 …از اکثر گمانها (سوئ ظن) خودداری كنيد،

در كارهای یکدیگر جاسوسی (فضولی) نكنيد

غیبت نکنید

16:126  اگر خواستيد قصاص کنيد ( انتقام بگيريد) فقط به اندازه‌ای كه شما را ناراحت كرده‌اند انتقام بگيريد و اگر صبر داشته‌ باشيد برای كسانی كه صبر دارند بهتر است.

25:72  وقتی با کار بيهوده ای برخورد کنند با بزرگواری از کنار آن رد ميشوند. 

4:148 بد زبانی نکنید (حرف بد نزنید)، مگر موقعی که به شما ظلم شده باشد

24:15-17 شايعه پراکنی نکنید

24:11-12 تهمت نزنید

4:36, 57:23, 4:36, 31:18 خود پسند و فخرفروش نباشيد

28:76 خودت را گم نكن ومغرور نباش

31:18 رويت را با تكبر از مردم برمگردان و با غرور در زمين راه نرو

4:142 دو رو و ریا کار نباشید

5:2 بر پايه نيكى و تقوى با هم همكارى كنيد و بر پايه گناه و ظلم همكارى نكنيد.

23:8, 70:32 رعايت امانت و عهدتان را بكنيد

4:58 امانتها را به صاحبانش برگردانيد

17:34, 2:177 به عهد خود وفا کنيد،

61:2-3 به حرفی كه ميزنيد به آن عمل كنيد

5: 48 در كارهای خير از هم جلو بزنيد

7:29 عادل باشید

5:42, 4:58 بعدالت حكم كنيد

5:8 دشمنی دسته‌ای شما را به بيعدالتی وا ندارد

6:152 وقتی حرفی ميزنيد عدالت را مراعات كنيد اگر چه درباره خويشانتان باشد

4:135 عادل باشيد و درست شهادت بدهيد اگر چه به ضرر خودتان يا پدر و مادر و نزديكانتان باشد، چه بی نياز باشند چه فقير

16:90 عادل و نیکو کار باشید و به خویشان کمک کنید و کار های زشت و نا پسند و ظلم نکنید

11:85, 7:74, 26:183, 29:36 در زمين فساد نكنيد

3:159, 42:38 با هم مشورت کنید

2:282 وقتی قرضی را برای مدت معلومی به هم ميدهيد آن را بنويسيد

2:280 اگر بدهكار تنگدست باشد به او مهلت بدهید یا آن را ببخشيد

93:10 کسی را كه از تو تقاضای كمك ميكند نران

42:48, 17:67, 22:66 قدر شناس (و سپاس گذار) باشید

24:27 داخل خانه ای غير از خانه خودتان نشويد تا اينکه آشنائی بدهيد و اجازه بگيريد و به اهل آن سلام کنيد

23:3 از کار بیهوده (بیخود) خود داری کنید

6:151 به كارهای زشت، چه آشكار چه پنهان، نزديك نشويد

51:10 مرگ بر دروغگویان

45:7 دروغ نگوئید ، تهمت نزنید

22:30 سخن دروغ نگویید

2:283, 4:135 شهادت را کتمان نکنید

4:135 شهادت دو پهلو ندهید

28:55 از سخن بيهوده‌ کناره گیری کنید

42:37 از گناهان بزرگ و كارهای زشت اجتناب كنيد

5:90 از شراب و قمار و بت‌ها و استخاره دوری كنيد

17:34, 6:152 به مال يتيم نزديک نشويد مگر به بهترين شكل

93:9 با يتيم تندی نكن

17:26 اسراف (زیاده روی) نكنيد

25:67 وقتی انفاق (خرج) ميکنيد، زياده روی نکنيد و خست هم به خرج ندهيد

17:29 ولخرجی نکنید

17:27 ریخت و پاش نکنید

2:195 در راه خدا خرج كنيد و با دست خودتان خود را به هلاكت نيندازيد

64-16, 59:9 جلوی خسيس بودن خود را بگيرید

104:2, 9:34 مال اندوزی نكنيد

5:38 دزدی نکنید

4:29 مال يكديگر را بين خود به باطل نخوريد

2:188 مال همدیگر را به نا حق نخورید و برای خوردن حق دیگران رشوه ندهید

26:181-183 پيمانه را كامل بدهيد و كم ‌فروشی نکنيد و با ترازوی درست وزن كنيد و جنس مردم را كم ندهيد

2:275 ربا حرام شده

3:130 ربا را چند برابر نخوريد

16:92, 16:94 قسم‌های خود را وسیله فریب قرار ندهید

58:14 دانسته قسم دروغ نخوريد

38:24 به شريك خود ظلم نكنيد

107:6-7 ريا نکنید و به ديگران نيکی کنید

16:116 به هر چيزی كه بزبانتان می‌آيد نگوييد اين حلال است و اين حرام است

4:19 با زنانتان بخوبی رفتار کنید

30:21, 7:189 و بين شما دوستی و رحمت بوجود آورد همسران برای ارامش هستند

17:32 به زنا نزديک نشويد، چون زنا كار زشت و راه بدی است

24:30-31 از نگاه شهوت آلود خودداری کنید

24:30-31, 33:35, 23:5, 70:29 عفت خود را حفظ كنيد

2:231 وقتی زنان را طلاق داديد و به پايان عده رسيدند يا آنها را بخوبی نگه داريد يا بخوبی از آنها جدا شويد

4:36 به پدر و مادر و خويشان و يتيمان و تهيدستان و همسايه ِخويشاوند و همسايه ِ بيگانه و همنشين و در راه مانده و بردگانتان نيكی كنيد

17:23 به پدر و مادر نيکی کنيد. اگر يکی از آنها يا هر دوی آنها پيش تو به سن پيری برسند به آنها اف هم نگو و با آنها تندی نكن و با آنها با احترام حرف بزن

29:45 نماز را بپا دار، چون نماز از كارهای زشت و ناپسند جلوگيری ميكند

17:26, 30:38 حق خويشان و تهيدستان و در راه‏ماندگان را بده

2:183 روزه بر شما واجب شد

5:12, 2:43, 33:33, …..زكات بدهيد

2:261 حكايت كسانی كه اموالشان را در راه خدا انفاق (خرج) ميكنند مانند يك دانه است كه از آن هفت خوشه در بيايد و در هر خوشه صد دانه باشد

2:267 از چيزهای بدرد نخور انفاق نكنيد

2:264 انفاق خود را با منت گذاشتن و اذيت كردن از بين نبريد

57:23 بر از دست رفته افسوس نخوريد و برای چیزی که دارید شادی نكنيد

3:153 برای آنچه از دست داديد و بلايی كه بشما رسيد غم نخوريد

4:29 يكديگر را نكشيد،

25:68, 17:33, 6:151, 2:178 انسانی را كه جانش را خدا محترم داشته نکشيد مگر به حق (بعلت قتل)

5:32 هر كس كسی را بكشد، بدون اينكه او كسی را كشته يا مرتكب فسادی در زمين شده باشد، مثل اين است كه تمام مردم را كشته باشد، و كسی كه فردی را زنده بدارد، مثل اين است كه تمام مردم را زنده داشته است.

16:126 اگر خواستيد قصاص کنيد (انتقام بگيريد) فقط به اندازه‌ای كه شما را ناراحت كرده‌اند انتقام بگيريد

و اگر صبر داشته‌ باشيد برای كسانی كه صبر دارند بهتر است

42:39 كسانى‏كه وقتى ظلمى به آن‏ها شد انتقام مى‏گيرند، (بدانند كه) جزاى بدى، بدى مثل آن است، اما كسى‏كه گذشت كند و كار را اصلاح كند پاداشش با خداست

2:42 باطل را بجای حق معرفی نكنيد و در صورتيكه حقيقت را ميدانيد آن را پنهان نكنيد

4:85 هر كس در كار خوبی ميانجی شود سهمی از آن دارد و هر كس در كار بدی ميانجی شود سهمی از آن دارد

33:5 در كاری كه اشتباهاً انجام داده‌ايد اشكالی بر شما وارد نيست ولی در كاری كه عمدا انجام ميدهيد مسئوليد

17:36 از آنچه نمي‏داني پيروي مكن

45:18 از دلخواه افرادی كه علم ندارند پيروی نكن

36:21 از كسانی پيروی نكنيد كه از شما مزدی ميخواهند يا راه صحيح را نشناخته‌اند

10:36, 53:28 از گمان پيروی نكنيد

79:40, 49:14 از هوی و هوس پیروی نکنید

26:151-152 از دستور افراد متجاوز اطاعت نكنيد


دستورات تکمیلی

52:21 هر كس مسئول كارهای خودش است.

74:38 هر کسی در گرو كاريست كه كرده

2:134 هر كاری كردند مال خودشان است و آنچه شما ميكنيد مال شما است 

2:139  كارهای ما مال ما و كارهای شما مال شما است (هر كس مسئول اعمال خودش است)

96: 6-7 انسان هر وقت خود را بی ‌نياز ببيند حتماً طغيان ميكند (هر كار كه دلش بخواهد ميكند)

42:27 اگر خدا روزی را برای بندگانش زياد كند حتماً در زمين ظلم ميكنند

57:25 پيغمبرانمان را با دليل‌های روشن فرستاديم و با آنها كتاب و وسيله سنجش نازل كرديم برای اينكه مردم عدالت را برقرار كنند

4:31از گناهان بزرگی كه از آنها نهی شده‌ايد خودداری كنيد، گناه‌های ديگر شما را ميبخشيم و شما را وارد بهشت ميكنيم

2:62, 5:69مسلمانان و يهوديان و مسيحيان و صابئين، بطور كلی كسانی كه به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشند

و عمل صحيح و درست بكنند، پاداششان پيش خداوندشان محفوظ است ، نه ترسی دارند ، نه غصه‌ای

7:3 از آنچه از خداوندتان به شما نازل شده پيروی كنيد و از اوليائی غير از آن پيروی نكنيد

5:101 از چيزهائی كه اگر برای شما روشن شود شما را ناراحت ميكند سئوال نكنيد

2:216 خيلی چيزها است كه شما از آن بدتان ميآيد در صورتيكه بنفع شما است و خيلی از چيزها است كه شما دوست داريد در صورتيكه بضرر شماست

4:19 امكان دارد شما از چيزی بدتان بيايد در صورتيكه خدا خير زيادی در آن قرار داده باشد

12:87 از لطف خدا مأیوس نشوید، چون فقط افراد بی‌ ایمان از لطف خدا مأیوس میشوند.

5:77 در دینتان غلو نکنید

2:256 دين اجباری نيست

10:99 کسی‌ را به ایمان آوردن مجبور نکنید

109:6 دين شما مال شما و دين من مال من

88:22 تو بر آنها تسلطی نداری

50:45 تو مجبور كننده آنها نيستی

22:78 خدا در دين مشکلی برای شما قرار نداده

2:185 خدا برای شما آسانی ميخواهد و سختی نميخواهد

2:233, 2:286, 6:152, 7:42, 65:7 خدا كسی را جز به اندازه توانائيش موظف نميكند

4:28 خدا ميخواهد بار شما را سبك كند

7:37 از قول خدا دروغ نگوييد

2:211 دستورات خدا را تغییر ندهید

18:26 خدا كسی را در قانونگذاری شريک خود نميکند

10:64 سخن خدا عوض نميشود

30:6 خدا بر خلاف وعده‌اش كاری نميكند

49:13 گرامی ترين شما پيش خدا كسی است كه پرهيزكارتر باشد

39:7 خدا از شما و ايمانتان بی‌نياز است

9:41, 61:11, 49:15 با مال و جانتان در راه خدا تلاش كنيد

50:16 خدا از رگ گردن به انسان نزديكترست

42:12, 34:39, 34:36 روزی را برای هر كسی كه بخواهد زياد يا كم ميكند خدا

13:11 وضع قومی تغيير نميكند، مگر اينكه خود آن قوم آنچه مربوط به خودشان است را عوض كنند

6:12, 6:54 خدا رحمت را بر خودش واجب گردانيده است

10:4 خدا قیامت را برای پاداش عادلانه دادن به مؤمنین که عمل صالح میکنند ابداع کرده.

73:20 تا آنجا كه ميتوانيد قرآن بخوانيد

6:38 ما در (اين) كتاب (در قرآن) چيزی را فروگذار نكرديم

54:7, 22, 32, 40 ما قرآن را برای متوجه شدن آسان كرديم

4:82, 47:24 در آيات قرآن فكر و انديشه كنيد

53:3 پيغمبر بدلخواه خود حرف نميزند

2:79 وای بر كسانی كه با دست خود كتاب می ‌نويسند و می ‌گويند اينها از جانب خدا است

33:67 گفتند خداوندا ما از آقايان و بزرگانمان اطاعت كرديم، آنها ما را گمراه كردند

9:34 عده زيادی از دانشمندان دينی و زاهدان تارك دنيا (كه ديرنشين شده‌اند) مال مردم را بناحق ميخورند و مردم را از راه خدا باز ميدارند

74:38, 10:41, 53:38, 39:7 هر کسی در گرو كاريست كه كرده , شما مسئول كارهای من نيستيد و من هم مسئول كارهای شما نيستم , بگو عمل من مال من است و عمل شما مال شماست

99:7-8 هر كس به اندازه ذره‌ای كار خوب بكند آن را می بيند و هر كس به اندازه ذره‌ای كار بد بكند آن را می بيند

6:160 كسی كه كار خوبی بكند ده برابر پاداش دارد و كسی كه كار بدی كند فقط به اندازه آن مجازات ميشود

39:35 خدا بدترين كارهای نيكوكاران را از آنها دور میکند و پاداش آنها را مطابق بهترين كارهائی كه كرده‌اندمیدهد

4:48, 4-116 خدا شرك بخودش را نمی ‌آمرزد ولی غير از آن را برای كسی كه بخواهد می ‌بخشد

23:74 کسانی که به آخرت ايمان ندارند از راه راست منحرف هستند