سوره فاتحه (۱)

مكى و شامل هفت آيه

بهنام خداوند بخشنده مهربان(۱)

ستايش و بزرگداشت فقط اختصاص به خدا دارد كه صاحب‌‌‌اختيار همه مردم جهان است.(۲)

بخشنده مهربان،(۳)

مالك و فرمانرواى روز جزاست.(۴)

(خداوندا) فقط تو را بندگى مى‌‌‌كنيم و فقط از تو كمك مى‌‌‌خواهيم.(۵)

ما را به راه راست هدايت فرما.(۶)

راه كسانى‌‌‌كه به آن‌‌‌ها نعمت دادى (هدايتشان كردى)، نه كسانى‌‌‌كه مورد غضب قرار گرفتند و نه گمراهان.(۷)