.

لینک های ترجمه فارسی قرآن و قرائت آن

صوتی 2 با موزیک

صوتی 1 با موزیک

3 صوتی

2 صوتی

1 صوتی

ترجمه فارسی

اسم سوره

سوره


فاتحه

فاتحه

فاتحه

فاتحه

فاتحه

فاتحه

فاتحه

1


بقره

بقره

بقره

بقره

بقره

بقره

بقره

2


آل عمران

آل عمران

آل عمران

آل عمران

آل عمران

آل عمران

آل عمران

3


نساء

نساء

نساء

نساء

نساء

نساء

نساء

4


مائده

مائده

مائده

مائده

مائده

مائده

مائده

5


انعام

انعام

انعام

انعام

انعام

انعام

انعام

6


اعراف

اعراف

اعراف

اعراف

اعراف

اعراف

اعراف

7


انفال

انفال

انفال

انفال

انفال

انفال

انفال

8


توبه

توبه

توبه

توبه

توبه

توبه

توبه

9


یونس

یونس

یونس

یونس

یونس

یونس

یونس

10


هود

هود

هود

هود

هود

هود

هود

11


یوسف

یوسف

یوسف

یوسف

یوسف

یوسف

یوسف

12


رعد

رعد

رعد

رعد

رعد

رعد

رعد

13


ابراهیم

ابراهیم

ابراهیم

ابراهیم

ابراهیم

ابراهیم

ابراهیم

14


حِجر

حِجر

حِجر

حِجر

حِجر

حِجر

حِجر

15


نحل

نحل

نحل

نحل

نحل

نحل

نحل

16


اِسراء

اِسراء

اِسراء

اِسراء

اِسراء

اِسراء

اِسراء

17


کهف

کهف

کهف

کهف

کهف

کهف

کهف

18


مریم

مریم

مریم

مریم

مریم

مریم

مریم

19


طه

طه

طه

طه

طه

طه

طه

20


انبیاء

انبیاء

انبیاء

انبیاء

انبیاء

انبیاء

انبیاء

21


حج

حج

حج

حج

حج

حج

حج

22


مؤمنون

مؤمنون

مؤمنون

مؤمنون

مؤمنون

مؤمنون

مؤمنون

23


نور

نور

نور

نور

نور

نور

نور

24


فرقان

فرقان

فرقان

فرقان

فرقان

فرقان

فرقان

25


شعراء

شعراء

شعراء

شعراء

شعراء

شعراء

شعراء

26


نمل

نمل

نمل

نمل

نمل

نمل

نمل

27


قصص

قصص

قصص

قصص

قصص

قصص

قصص

28


عنکبوت

عنکبوت

عنکبوت

عنکبوت

عنکبوت

عنکبوت

عنکبوت

29


روم

روم

روم

روم

روم

روم

روم

30


لقمان

لقمان

لقمان

لقمان

لقمان

لقمان

لقمان

31


سجده

سجده

سجده

سجده

سجده

سجده

سجده

32


احزاب

احزاب

احزاب

احزاب

احزاب

احزاب

احزاب

33


سبا

سبا

سبا

سبا

سبا

سبا

سبا

34


فاطر

فاطر

فاطر

فاطر

فاطر

فاطر

فاطر

35


یس

یس

یس

یس

یس

یس

یس

36


صافات

صافات

صافات

صافات

صافات

صافات

صافات

37


ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

38


زمر

زمر

زمر

زمر

زمر

زمر

زمر

39


مؤمن

مؤمن

مؤمن

مؤمن

مؤمن

مؤمن

مؤمن - غافر

40


فصلت

فصلت

فصلت

فصلت

فصلت

فصلت

فصلت

41


شوری

شوری

شوری

شوری

شوری

شوری

شوری

42


زخرف

زخرف

زخرف

زخرف

زخرف

زخرف

زخرف

43


دخان

دخان

دخان

دخان

دخان

دخان

دخان

44


جاثیه

جاثیه

جاثیه

جاثیه

جاثیه

جاثیه

جاثیه

45


احقاف

احقاف

احقاف

احقاف

احقاف

احقاف

احقاف

46


محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

47


فتح

فتح

فتح

فتح

فتح

فتح

فتح

48


حُجَرات

حُجَرات

حُجَرات

حُجَرات

حُجَرات

حُجَرات

حُجَرات

49


ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

50


ذاریات

ذاریات

ذاریات

ذاریات

ذاریات

ذاریات

ذاریات

51


طور

طور

طور

طور

طور

طور

طور

52


نجم

نجم

نجم

نجم

نجم

نجم

نجم

53


قمر

قمر

قمر

قمر

قمر

قمر

قمر

54


رحمان

رحمان

رحمان

رحمان

رحمان

رحمان

رحمان

55


واقعه

واقعه

واقعه

واقعه

واقعه

واقعه

واقعه

56


حدید

حدید

حدید

حدید

حدید

حدید

حدید

57


مجادله

مجادله

مجادله

مجادله

مجادله

مجادله

مجادله

58


حشر

حشر

حشر

حشر

حشر

حشر

حشر

59


ممتحنه

ممتحنه

ممتحنه

ممتحنه

ممتحنه

ممتحنه

ممتحنه

60


صف

صف

صف

صف

صف

صف

صف

61


جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

62


منافقون

منافقون

منافقون

منافقون

منافقون

منافقون

منافقون

63


تغابن

تغابن

تغابن

تغابن

تغابن

تغابن

تغابن

64


طلاق

طلاق

طلاق

طلاق

طلاق

طلاق

طلاق

65


تحریم

تحریم

تحریم

تحریم

تحریم

تحریم

تحریم

66


مُلک

مُلک

مُلک

مُلک

مُلک

مُلک

مُلک

67


قلم

قلم

قلم

قلم

قلم

قلم

قلم

68


حاقه

حاقه

حاقه

حاقه

حاقه

حاقه

حاقه

69


معارج

معارج

معارج

معارج

معارج

معارج

معارج

70


نوح

نوح

نوح

نوح

نوح

نوح

نوح

71


جن

جن

جن

جن

جن

جن

جن

72


مزمل

مزمل

مزمل

مزمل

مزمل

مزمل

مزمل

73


مدثر

مدثر

مدثر

مدثر

مدثر

مدثر

مدثر

74


قیامت

قیامت

قیامت

قیامت

قیامت

قیامت

قیامت

75


انسان

انسان

انسان

انسان

انسان

انسان

انسان

76


مرسلات

مرسلات

مرسلات

مرسلات

مرسلات

مرسلات

مرسلات

77


نباء

نباء

نباء

نباء

نباء

نباء

نباء

78


نازعات

نازعات

نازعات

نازعات

نازعات

نازعات

نازعات

79


عبس

عبس

عبس

عبس

عبس

عبس

عبس

80


تکویر

تکویر

تکویر

تکویر

تکویر

تکویر

تکویر

81


انفطار

انفطار

انفطار

انفطار

انفطار

انفطار

انفطار

82


مطفّفین

مطفّفین

مطفّفین

مطفّفین

مطفّفین

مطفّفین

مطفّفین

83


انشقاق

انشقاق

انشقاق

انشقاق

انشقاق

انشقاق

انشقاق

84


بروج

بروج

بروج

بروج

بروج

بروج

بروج

85


طارق

طارق

طارق

طارق

طارق

طارق

طارق

86


اعلی

اعلی

اعلی

اعلی

اعلی

اعلی

اعلی

87


غاشیه

غاشیه

غاشیه

غاشیه

غاشیه

غاشیه

غاشیه

88


فجر

فجر

فجر

فجر

فجر

فجر

فجر

89


بلد

بلد

بلد

بلد

بلد

بلد

بلد

90


شمس

شمس

شمس

شمس

شمس

شمس

شمس

91


لیل

لیل

لیل

لیل

لیل

لیل

لیل

92


ضُحی

ضُحی

ضُحی

ضُحی

ضُحی

ضُحی

ضُحی

93


انشراح

انشراح

انشراح

انشراح

انشراح

انشراح

انشراح

94


تین

تین

تین

تین

تین

تین

تین

95


علق

علق

علق

علق

علق

علق

علق

96


قدر

قدر

قدر

قدر

قدر

قدر

قدر

97


بیّنه

بیّنه

بیّنه

بیّنه

بیّنه

بیّنه

بیّنه

98


زلزال

زلزال

زلزال

زلزال

زلزال

زلزال

زلزال

99


عادیات

عادیات

عادیات

عادیات

عادیات

عادیات

عادیات

100


قارعه

قارعه

قارعه

قارعه

قارعه

قارعه

قارعه

101


تکاثر

تکاثر

تکاثر

تکاثر

تکاثر

تکاثر

تکاثر

102


عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

103


هُمَزَه

هُمَزَه

هُمَزَه

هُمَزَه

هُمَزَه

هُمَزَه

هُمَزَه

104


فیل

فیل

فیل

فیل

فیل

فیل

فیل

105


قریش

قریش

قریش

قریش

قریش

قریش

قریش

106


ماعون

ماعون

ماعون

ماعون

ماعون

ماعون

ماعون

107


کوثر

کوثر

کوثر

کوثر

کوثر

کوثر

کوثر

108


کافرون

کافرون

کافرون

کافرون

کافرون

کافرون

کافرون

109


نصر

نصر

نصر

نصر

نصر

نصر

نصر

110


لهب

لهب

لهب

لهب

لهب

لهب

لهب - مسد

111


اخلاص

اخلاص

اخلاص

اخلاص

اخلاص

اخلاص

اخلاص

112


فلق

فلق

فلق

فلق

فلق

فلق

فلق

113


ناس

ناس

ناس

ناس

ناس

ناس

ناس

114